logo
ESG-Rapport - Demo
Forord

Denne bæredygtighedsrapport er blot en demonstration af hvad ESG365 kan bruges til som skabelon. Rapporten viser øverst de indsatser man vælger blandt 21 standard indsatser anbefalet af Erhvervsstyrelsen. Man vælger selv om man vil måle på alle 21 indsatser Derefter følger virksomhedens egne bæredygtighedsindsatser inspireret af FNs Verdensmål. Disse indsatser måler vi på ligesom vi gør på de 21 ESG-mål fra Erhvervsstyrelsen. Man kan ved hjælp af AI få inspiration/hjælp til tekstarbejdet. God arbejdslyst Per Ørum, Founder og CEO ESG365 Aps

ESG datarapport Opgørelse Enhed Mål (2027) 2023 2022 2021
Environment
Udledning fra egne anlæg til varme- og energiproduktion (Scope 1) Tons 500 2000 1000 1200
Udledninger fra egne køretøjer (Scope 1) Tons 500 1000 1000 1200
Udledninger fra forsyningsselskaber (herunder elektricitet og fjernvarme) (Scope 2) Tons 500 1000 1000 1200
Virksomhedens egne CO2-udledninger (Scope 1 + Scope 2)

-

Tons 3000 4000 - -
Energi og processer (Udledninger - distributions- og transmissionstab samt udledning forbundet med udvinding af brændsler fx kul) Tons 500 1000 1000 1200
Indkøb (Forbrug af varer, materialer, produkter og tjenesteydelser) Tons 500 1000 1000 1200
Transport (Medarbejdertransport, Varetransport til virksomhed, Varetransport fra virksomhed til kunde, flyrejser mv.) Tons 500 1000 1000 1200
Affald og Genbrug (Internt genbrugt materiale samt affaldsmængder samt håndtering af disse) Tons 500 1000 1000 1200
Solgte Produkter (Håndteringen af solgte produkter efter de er solgt til virksomhedens kunder) Tons 500 1000 1000 1200
CO2, Total (Scope 1+2+3) Tons 3500 9000 8000 8400
CO2, Total ift. omsætning (CO2 Total/nettoomsætning) Tons CO2/DKK 0,5 0,09 - -
Vedvarende energiandel % 95 40 3156 4375
Energi Intensitet (Samlet energiforbrug / nettoomsætning)

-

GJ/DKK 22 0,00 - -
Vandforbrug (Summen af alt forbrugt vand - brutto) m3 500 1000 800 800
Affaldshåndtering - (Andel af farligt affald sendt til destruktion) % 20 30 25 25
Affaldshåndtering - Andelen af samlet affald, som sendes til genanvendelse % 75 50 50 50
Energiforbrug GJ 500 249 380235 137135
Social
Fuldtidsarbejdsstyrke FTE 30 20 - -
Sygefravær Dage/FTE 3 5 5 -
Arbejdsulykker LTIF 2 3 3 -
Medarbejder-omsætning % 8 10 10 -
Medarbejder-tilfredshed % 95 75 85 -
Kønsdiversitet i organisationen % 50 25 40 -
Kønsdiversitet i direktionen % 30 25 22 -
Kønsdivisersitet i øvre ledelseslag % 30 25 22 -
Kønsdiversitet i øverste ledelseslag % 40 25 30 -
Governance
Lønforskel mellem CEO og Medarbejdere Gange 12 6 14 -
Lønforskel mellem køn % 10 50 20 -
Vores egne bæredygtigheds-indsatser inspireret af FNs Verdensmål
Her kan man beskrive processen med udvælgelse af verdensmål. Et eksempel: Vi har sammen med medarbejderne udvalgt fire verdensmål som styrker trivslen på arbejdspladsen. Det er indenfor områder som sundhed, uddannelse og unge i job. Vi måler på vores "egne" mål.
Opgørelse Enhed Mål (2027 ) 2023 2022 2021
Stop sult
Etablere madordning med sund mad
Vi vil etablere en madordning, som vores medarbejdere kan tilmelde sig til en fornuftig pris.
Inspireret af 2.2 Stop alle former for fejlernæring
% 100 80 - -
Sundhed og trivsel
Lav en mental sundhedsstrategi
Lav en mental sundhedsstrategi, som kan indeholde følgende: Pas på kolleger - undgå stress - Ordentlige arbejdsforhold
Inspireret af 3.4 Red flere fra at dø fra ikkesmitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed
personer 2 4 - -
Kvalitetsuddannelse
Sætte mål for ansættelse af fleksjobbere pr. år
Vi vil ansætte flere i fleksjob de kommende år
Inspireret af 4.4 Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv
personer 8 4 - -
Anstændige jobs og økonomi
Ansæt praktikanter, elever, lærlinge samt nyuddannede.
Vi vil prioritere at ansætte flere unge på vores arbejdsplads.
Inspireret af 8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
personer 10 5 - -
Miljø (E)

Her kan man beskrive sin indsats indenfor Miljø (E). Det er en god idé, at starte med at måle på sin direkte udledning af CO2 (Scope 1+2). Her kan man så redegøre for, hvor langt man er i bestræbelserne med at måle den indirekte udledning (Scope 3). I kan også beskrive jeres indsats med affald og vand samt vedvarende energiandel. Det giver også god mening, hvis man har egne indsatser at beskrive dem her. Det kan f.eks. være nedbringelse af kørselsforbrug ved smartere planlægning.

Social (S)

Her kan man beskrive den sociale indsats - alt det der har med mennesker at gøre. Udover de gængse målepunkter som kønskvotering, sygefravær, medarbejdertilfredshed mv. kan det give god mening at måle på områder som inklusion og diversitet . Det kan også være indsatser indenfor sundhed, idræt og andre sociale tiltag i virksomheden.

Ledelse (G)

Her kan du beskrive hvordan i arbejder med ledelse (G) i virksomheden. Det kan være på områder som bestyrelses­praksis, etik og integritet, risikostyring, gennemsigtighed og rapportering.

UN Global Compact er verdens største netværk af ansvarlige virksomheder. Som medlem af UN Global Compact Network Denmark har vi tilsluttet os følgende principper:

Menneskerettigheder

Princip 1:  Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og

Princip 2:  sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3:  Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4:  støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5:  støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6:  eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Klima & Miljø

Princip 7:  Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8:  tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9:  tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption

Princip 10:  Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Verdensmålene

FN’s 17 Verdensmål danner rammen for, hvordan vi i fællesskab skal arbejde for en social retfærdig og bæredygtig verden. Gennem de Ti Principper kan virksomheder arbejde med verdensmålene i en forretningsmæssig kontekst.

https://globalcompact.dk

Certificeringer, mærkninger mv.

Vi støtter Coding Pirates

Coding Pirates Denmark er en forening, der promoverer IT-kreativitet hos børn i alderen 7- 17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter. Foreningen blev stiftet af Martin Exner og Christian Hjorth Lund, og de startede deres første hold på IT-Universitetet i februar 2014 efter et succesfuldt pilotprojekt i november 2013. Siden har foreningen haft stor medlemstilvækst og har i dag lokalforeninger i det meste af landet. Coding Pirates er en non-profit organisation, og som hovednerve i organisationen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

Se mere

Vi støtter Coding Pirates

Coding Pirates Denmark er en forening, der promoverer IT-kreativitet hos børn i alderen 7- 17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter. Foreningen blev stiftet af Martin Exner og Christian Hjorth Lund, og de startede deres første hold på IT-Universitetet i februar 2014 efter et succesfuldt pilotprojekt i november 2013. Siden har foreningen haft stor medlemstilvækst og har i dag lokalforeninger i det meste af landet. Coding Pirates er en non-profit organisation, og som hovednerve i organisationen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

Se mere

ESG365 ApS - Demo

Silkeborgvej 102, 1 sal
www.esg365.dk
Rapporten er leveret af ESG365
ESG365.dk